Loading…

Stypendia studenckie, o które można się ubiegać

Bycie studentem jest kosztowne. Nawet, jeśli dostaliśmy się bezpłatne studia dzienne to musimy jeszcze opłacić akademik czy stancję, (jeśli jesteśmy przyjezdnymi studentami), jedzenie, bilet miesięczny i oczywiście różne pomoce naukowe. Na szczęście jest szereg różnych stypendiów studenckich, o które można się ubiegać, które wspomogą nas finansowo podczas studiowania. Ważne jest to, że nie tylko osoby, które studiują na publicznej uczelni na studiach dziennych mogą się starać o przyznanie stypendium. Są one dostępne dla wszystkich studentów, zarówno tych studiujących na uczelniach prywatnych, jak i publicznych. Tryb studiów też nie dyskwalifikuje w ubieganiu się o uzyskanie pomocy finansowej.

#1 Stypendium socjalne

Ten rodzaj stypendium został stworzony dla studentów, którzy mają trudną sytuację materialną. Kryterium przyznania pomocy jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta. W roku szkolnym 2016/2017 próg został ustalony w granicach od 668,20 zł do 1051,70 zł netto na 1 osobę (pułap podniesiony z 1043,90 zł od 1 listopada 2016 roku). Zanim więc złożymy wniosek o stypendium socjalne warto przeliczyć dochód na jednego członka rodziny, ponieważ jeśli przekroczymy ustawowo założoną kwotę to stypendium nie zostanie nam przyznane. Pamiętajmy również, że stypendium przyznawane jest studentom tylko na jednym i pierwszym kierunku, (jeśli więc studiujemy na dwóch kierunkach, stypendium socjalne możemy pobierać tylko na kierunku, który rozpoczęliśmy jako pierwszy).

#2 Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

By otrzymać to stypendium student musi mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie, które jest równoważne. Dobrą wiadomością jest to, że stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta. Jeśli więc posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności to koniecznie powinieneś złożyć podanie i ubiegać się o tą pomoc finansową.

#3 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Ta pomoc finansowa przyznawana jest najlepszym studentom uczelni i przyznawana jest zazwyczaj po ukończeniu pierwszego roku studiów. Stypendium rektora przyznawane jest nie tylko za wysokie oceny otrzymane w nauce, lecz również za osiągnięcia w różnych olimpiadach, zawodach czy konkursach. W wyjątkowych sytuacjach stypendium przyznawane jest studentom pierwszego roku studiów. Jeśli taki uczeń jest laureatem olimpiady międzynarodowej czy ogólnopolskiej. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia uczeń ma szansę na otrzymanie stypendium, jeśli rozpoczął naukę w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, gdzie uzyskał wysokie noty za naukę. Bardzo ważne jest, by złożyć wniosek nie później niż w dniu wyznaczonym przez uczelnie jako termin ostateczny. Jeśli spóźnimy się z podaniem to może okazać się, że pomimo bardzo dobrych wyników w nauce nie otrzymamy stypendium, gdyż pieniądze przeznaczone na ten cel zostaną rozdysponowane.

#4 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Podobnie, jak w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów i tutaj szansę na otrzymanie wsparcia mają osoby, które odznaczają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi bądź artystycznymi.

#5 Zapomoga

Jest to forma pomocy materialnej, która przyznawana jest studentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to pomoc finansowa jednorazowa, która maksymalnie może być przyznana dwukrotnie w jednym roku akademickim. Uzasadnieniem otrzymania takiej pomoc jest znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przyczynami losowymi (np. śmierć bliskiej osoby, choroba czy kradzież). Wysokość wypłaconej zapomogi ustalana jest przez komisję stypendialną.